Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Al onze vermelde prijzen zijn netto-prijzen exclusief BTW, transportkosten, montage en plaatsing tenzij anders vermeld. Met zijn bestelling aanvaardt de koper onze hier vermelde verkoopvoorwaarden als geldend in al zijn transacties met onze vennootschap. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de prijzen betrekking op de respectievelijke producten volgens de beschrijving, echter niet op afgebeelde toebehoren en decoraties. Vergissingen in de beschrijvingen en prijzen worden voorbehouden en binden Outlet-kantoormeubelen niet. Aanbiedingen van Outlet-kantoormeubelen zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en geldig zolang de voorraad strekt.

 

2. Levering

De klant dient de aangekochte goederen zelf op te halen. Indien men een levering wenst, wordt er een kost aangerekend afhankelijk van de afstand. Indien men ook montage wenst, word er een extra kost aangerekend afhankelijk van het werk. De levering vind plaats op de begane grond tenzij anders vermeld of afgesproken. De ruimtes en doorgangen waar geplaatst moet worden dienen vrij te zijn. Gelieve de goederen direct bij levering te controleren op transportschade. Eventuele beschadigingen moeten genoteerd worden op de leveringsbon en ondertekend worden door de chauffeur.

 

3. Facturatie en betaling

Wij vragen het volledig bedrag van het bestelorder op voorhand over te schrijven op ons rekeningnummer of ter plaatse te betalen via bankcontact/mistercash of contant, tenzij anders overeengekomen. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest van 12% te betalen. Bij elke laattijdige betaling zal van rechtswege een schadebeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van openstaande factuur en waarbij een minimumbedrag geldt van 50,00 EURO. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer te dekken. Alle geschillen tussen Outlet-kantoormeubelen (BVBA Burodiscount) en de koper worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

 

4. Eigendomsrecht

De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe gerechtigd ze verder te verkopen, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Rekening houdend met voormeld eigendomsvoorbehoud is de koper verplicht elk beslag door derden op de geleverde niet integraal betaalde goederen onmiddellijk aan ons kenbaar te maken. Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door verkoper, dan is koper naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het factuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd.

 

5. Geldigheid

Voor alle leveringen gelden uitsluitend deze leverings- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de besteller kunnen wij niet aanvaarden, ook niet als er van onzentwege geen uitdrukkelijke tegenspraak volgt.

 

6. Garantie

Op al ons meubilair geldt een waarborg van 2 jaar.
Bovenstaande waarborg is geldig tenzij anders vermeldt.
Outlet-kantoormeubelen is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het product bij afhaling of bij montage door de klant.
Al het aangekochte meubilair is door de koper gekend en in de staat waarin ze zich bevind.

Het meubilair dient voor herstelling of nazicht in onze magazijnen geleverd te worden. 

Een herstelling kan ter plaatse bij de klant worden uitgevoerd mits betaling van de verplaatsingskosten volgens prijsopgave. 

Kan een kantoorstoel tijden de garantieperiode niet meer hersteld worden dan heeft de klant de mogelijkheid om een andere stoel te kiezen van de zelfde prijsklasse of een duurdere stoel mits opleg van het verschil. 

De waarborg wordt verleend bij het normaal gebruik van het meubilair. 

De waarborg vervalt wanneer de klant zelf een herstelling heeft trachten uit te voeren.